De verschillende Gym Apps abonnementen

Gym Apps kent 3 abonnementsvormen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende features die bij deze abonnementen horen. Kijk hier voor een uitgebreider overzicht van de features.

LIGHT
BUSINESS
PRO
Gym Apps functionaliteit
Lesrooster Yes Yes Yes
Lesrooster filter op dag, type, les en vestiging yes yes yes
Aanmelden voor lessen via e-mail yes yes yes
Volledige lesreserveringsfunctionaliteit icm BOSS, Dixys, ControlPlus, Logifit icm BOSS, Dixys, ControlPlus, Logifit icm BOSS, Dixys, ControlPlus, Logifit
Contactgegevens en openingstijden yes yes yes
Social Media koppeling yes yes yes
Koppeling met uw website yes yes yes
Meerdere vestigingen / locaties * * *
App in meerdere talen * * *
Nieuwsberichten yes yes yes
Instructeurs stellen zich voor yes yes yes
Indienen van prospect informatie en terugbel afspraak yes yes yes
Koppelen van ‘vriend’ aanbreng actie yes yes yes
Foto gallerij yes yes yes
Video gallerij yes yes yes
Inlezen van RSS feeds yes yes yes
Overzicht business partners yes yes
BMI test yes yes yes
Maximale hartslag test yes yes yes
(an)Aerobe drempel test yes yes yes
Fitnessoefeningen database yes yes yes
Interval stopwatch yes
Health tips database
Automatisch vullen van tips en workouts yes yes
Google Maps locatie functionaliteit yes yes
Gym Apps inrichting (eenmalige keuze vooraf)
App icoon design op maat (1 optie**) yes yes yes
App ontwerp op basis van huisstijl (1 optie**) yes yes yes
Icon-keuze per menu optie yes yes yes
Lay-out keuze nieuwsberichten yes
Lay-out keuze instructeurspagina yes yes
Build Your Own App
Vrije definitie formulier yes yes yes
Zelf bepalen opzet en indeling app yes yes yes
Onbeperkt toevoegen nieuws of tips pagina’s yes yes yes
Onbeperkt toevoegen eigen pagina’s yes yes yes
Onbeperkt toevoegen weblink pagina’s yes yes yes
Functionaliteit externe partijen (bijv. FunXtion, VES) yes yes yes
Mogelijkheid tot toevoegen van evenementen kalender yes yes yes
Promopakket 150 euro*** 150 euro*** 150 euro***
Interfacing derde partijen
Lesreserveringsinterface (BOSS, Dixys, ControlPlus, Logifit) yes yes yes
App beschikbaar op Technogym ARTIS® lijn yes yes yes
Koppeling voor workout schema’s via klikschema yes yes yes
Ledenadministratie koppeling (BOSS, Software Society, Dixys, ControlPlus, Logifit) yes yes yes
Prospect koppeling met Clubplanner (NHN Support) yes yes yes
Webview interfacing via additionele button yes yes yes
Koppeling met Technogym Wellnesscloud yes yes yes
Koppeling met Milon Care yes yes yes
Koppeling met Fitnessvoordeelpas yes yes yes
Koppeling en content zwemleveranciers yes yes yes
Social Media integratie
Direct toegang tot Facebook en Twitter account yes yes yes
Inchecken via Facebook en Twitter yes yes yes
Chat/berichten box met creëren van sport afspraken yes yes yes
Gym Apps Content Management System
Overzicht aantallen downloads yes yes yes
Pushberichten versturen yes yes" yes
Pushberichten naar interessegroepen yes yes yes
Uitgebreide management rapportage yes yes yes

* Er wordt een additioneel bedrag per extra vestiging per maand in rekening gebracht.
** Gym Apps levert standaard 1 ontworpen icoon en app ontwerp mee op basis van uw huisstijl en logo. Van het app ontwerp kunnen alleen kleurstellingen worden gewijzigd tegen eenmalig tarief van 50 euro. Alternatieve icoon ontwerpen kunnen worden gemaakt tegen 100 euro per icoon.
*** Het promopakket bestaat uit een rolbanner en 3 posters (A3). De gebruikte visuals worden aangepast aan uw huisstijl en applicatie. Bij het promopakket ontvangt u de gebruikte visuals ook digitaal per e-mail.

Maandelijkse facturering

Na ondertekening van de opdracht ontvangt u binnen 1-3 werkdagen de login voor ons App Management Platform. Uw app wordt vanaf dat moment ontwikkeld afhankelijk van de snelheid van de aanlevering van uw gegevens. Gym Apps zal om die reden standaard na vanaf de eerste dag van de maand opvolgend aan de ondertekeningsdatum van de opdracht beginnen met de automatische incasso. Setup fee wordt direct na ondertekening gefactureerd.

Ook een eigen app voor je fitness club?Neem contact op